ข้อมูลบุคลากร รวมเฉพาะครูผู้สอน

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายธีรวัฒน์ พานแก้ว ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2 นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
3 นายครรชิต บัวจีน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
4 นายสังเวียน เสียงดี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5 นายอมรเทพ วงศ์ธิมา ครู วิทยฐานะชำนาญการ
6 นายเรวัต เสียงโต ครู วิทยฐานะชำนาญการ
7 นายอภิชาต ดีงาม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
8 นายเสถียร คนหลัก ครู วิทยฐานะชำนาญการ
9 นายธงชัย สระแก้ว ครู วิทยฐานะชำนาญการ
10 นายนิรันดร์ ปินทรายมูล ครู วิทยฐานะชำนาญการ
11 นายปฎิจักร ประขัน ครู วิทยฐานะชำนาญการ
12 นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู
13 นายพิชิต พลหาญ ครู
14 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู
15 นายกุศล ไชยศรี ครู
16 นายสุรฤทธิ์ จันทร์เจริญ ครู
17 นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน ครู
18 นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข ครู
19 นายธิษณ์ ปวงแก้ว
20 นายศุภักษร กันเต็ง
21 นายสากล คิดอ่าน ครูชำนาญการพิเศษ
22 นายประวิทย์ คำพันธุ์
23 นายธนพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์
24 นายสาธิต บุญเมืองขวา ครูผู้ช่วย
25 นายสากล มะหิธิ
26 นายพัทธพงศ์ พรมชัย
27 นายรณกฤต ซอนเสน
28 นายสุเทพ อวดเขตต์ พนักงานราชการ
29 นายภูวดล หลักฐาน พนักงานราชการ
30 นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
31 นางอำพร พานทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
32 นางสุพรรษา ติ๊ปปาละวงศ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
33 นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
34 นางปิยธิดา คนเก่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
35 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
36 นางสาวจิตราภรณ์ วันละ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
37 น.ส.อนัญญา สุวรรณรงค์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
38 นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
39 นางจีราภรณ์ สุขศิริพีรนันท์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
40 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
41 นางสาวหทัยรัตน์ ทองแดง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
42 นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้ม ครู วิทยฐานะชำนาญการ
43 น.ส.แสงเดือน บุญยืน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
44 นางเกษณี เครือกลางรงค์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
45 นางวิรากานต์ ปั้นรูป ครู วิทยฐานะชำนาญการ
46 นางกานต์รวี คำพันธ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
47 นางสาคร ขัดสี ครู วิทยฐานะชำนาญการ
48 น.ส.พัชรินทร์ สว่างถาวรกุล ครู วิทยฐานะชำนาญการ
49 น.ส.อโรชา ธิวงศ์น้อย ครู วิทยฐานะชำนาญการ
50 นางสาวรัชชนก วงศ์เขียว ครู วิทยฐานะชำนาญการ
51 นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า ครู วิทยฐานะชำนาญการ
52 นางสาวชัชมาศ สุดจำ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
53 นางกัญญ์พิดา กันธิมา
54 นางสาวชนิดา เสียงดัง
55 นางปณิดา โสลา ครู
56 น.ส.จิตโสภิณ กองอะรินทร์ ครู
57 น.ส.ณัฐกาญจน์ เทียมเย็น ครู
58 น.ส.อุบลรัตน์ สุภายอง ครู
59 นางสายสมร จิตตั้ง ครู
60 น.ส.วราภรณ์ เหมยนรินทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
61 นางสิรินทรา พันธ์เรือนดี
62 น.ส.รัชดาวรรณ เยินยุบ ครูผู้ช่วย
63 นางสาวณภัทร ตนภู
64 นางมัลลิกา ดวงสุภา พนักงานราชการ
65 นางสาวปนัดดา ป้องกัน พนักงานราชการ
66 นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัย พนักงานราชการ
67 นางปุณยนุช พรหมไชยวงศ์ พนักงานราชการ
68 นางสาวมะลิวัลย์ นันทะสี ครูอัตราจ้าง
69 นางกรรณิการ์ สมมี ครูอัตราจ้าง