คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ปี 2561 – 2565
 
 
 1. นายธีรศักดิ์  สืบสุติน               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นางวิไลวรรณ  กาวงศ์              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายจิตภิวัฒน์  ดีงาม               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นางสุพัตรา  เจียมสงวนวงค์       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นายชัยรัตน์  ทองใบ                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นางสมหมาย  พงษ์กองเงิน        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นางสุปราณี  เกิดมูล                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 8. นายบุญส่ง  เชื้อเขียว               กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 9. นายมานิตย์  หมื่นคิด               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 10. นายมานิตย์  อวดห้าว              กรรมการผู้แทนผู้แทนศิษย์เก่า
 11. พระครูธีรพงศ์พิศิษฏ์                กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 12. พระปลัดเอกพล ปญฺญาวชิโร     กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 13. นางสลักจิตร  อุทธยา               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 14. นางสาววันเพ็ญ  คิดอ่าน           กรรมการผู้แทนครู
 15. นายดำรงค์  ตุลาสืบ                 กรรมการเลขานุการ