คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยา
 
 
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยา
 1. นายอภิรักษ์      เอื้อธรรม                    ประธานกรรมการ         
 2. นายพงษ์เดช     กาวงศ์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ               
 3. นายบุญสง        นาละออง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ               
 4. นายใจชาย       ปัณนะพงษ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ               
 5. นายชาตรี        พิทยาธำรง                  ผู้ทรงคุณวุฒิ              
 6. นายวรวรรณ     วงศ์คำ                        ผู้ทรงคุณวุฒิ               
 7. นายกิตติพงษ์     เมืองยศ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ               
 8. นายประจักษ์     ขันเวท                       ผู้แทนศิษย์เก่า             
 9. นางศรีอร         คิดว่อง                       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10. นายบุญหลง      เจริญสุข                    ผู้แทนองค์กรชุมชน        
 11. นายกฤติน        พันธุระ                       ผู้แทนครู                   
 12. พระปลัดเอกพล  ปัญญาวชิโร               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์       
 13. พระครูธีรพงศ์พิศิษฎ์                           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์        
 14. นางสาวกัญตยา  คนเที่ยง                    ผู้แทนผู้ปกครอง           
 15. นายเธวิญ         เย็นใจ                       กรรมการและเลขานุการ