รางวัลที่ครูได้รับ

yes นายอมรเทพ  วงศ์ธิมา ได้รับยกย่องเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
       ประจำปีการศึกษา 2564

 
yes นางวิรากานต์  ปั้นรูป  ได้รับยกย่องเป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น
       ประจำปีการศึกษา 2564
 
yes นายสุทัศน์  ไชยมูลเงิน  ได้รับรางวัลคุรุชน คนคุณธรรม ประจำปี 2564
 
yes นางปณิดา โสลา ได้รับรางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจำปี 2563
 
yes นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์  ได้รับรางวัล Best Practic ระดับเหรียญทอง การประกวด
       ผลงานที่เป็นเลิศ ประเภทสื่อ และนวัตกรรมในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

 
yes นางสาวปัฐมาพร  ทรายใหม่  ได้รับรางวัล Best Practic ระดับเหรียญทอง การประกวด
       ผลงานที่เป็นเลิศ ประเภทสื่อ และนวัตกรรมในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

 
yes นายพิชิต  พลหาญ  ได้รับรางวัล Best Practic ระดับเหรียญเงิน การประกวด
       ผลงานที่เป็นเลิศ ประเภทสื่อ และนวัตกรรมในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563