ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 1 4
ข้าราชการครู 28 34 62
พนักงานราชการ 2 4 6
อัตราจ้าง 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 0 4 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 30 40 70
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 37 45 82
รวมทั้งหมด 37 45 82