ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 3 1 4
ข้าราชการครู 26 34 60
พนักงานราชการ 2 4 6
อัตราจ้าง 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 4 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 28 40 68
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 34 45 79
รวมทั้งหมด 34 45 79