การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยงานภายนอก