ดาวน์โหลด

บริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.26 MB 68 9 ก.ย. 65
โครงสร้างการบริหารงานบุคคลปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 50 9 ก.ย. 65
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ดาวน์โหลด 0.30 MB 76 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดาวน์โหลด 0.32 MB 68 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.09 MB 76 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.29 MB 69 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.27 MB 72 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.31 MB 72 15 ส.ค. 65
พรบ.เกี่ยวกับการทุจริต ดาวน์โหลด 0.55 MB 86 2 ก.ย. 63
ข้อมูลบุคลากร ดาวน์โหลด 0.05 MB 142 10 ส.ค. 63
ฟอร์ม ID Plan 2562 ดาวน์โหลด 0.07 MB 134 11 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 61 ดาวน์โหลด 3.43 MB 177 21 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุและยามรักษาการณ์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 212 21 ส.ค. 61
แบบสรุปคะแนนปี 2560คนละชุด ดาวน์โหลด 0.02 MB 224 2 ก.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนปี 2560คนละสามชุด ดาวน์โหลด 0.05 MB 448 2 ก.ค. 61
13ตัวชี้วัด ดาวน์โหลด 1.24 MB 565 16 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ดาวน์โหลด 0.42 MB 409 12 มิ.ย. 61
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ ดาวน์โหลด 0.47 MB 114 16 ก.ค. 61
หลักเกณฑ์ PowerPoint ว 22 (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลด 6.49 MB 400 16 ก.ค. 61
โครงสร้างงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.35 MB 109 7 มิ.ย. 64
ภาระงานตามคู่มือครู ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.22 MB 57 9 ก.ย. 65
เอกสารกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน ดาวน์โหลด 1.02 MB 242 10 พ.ค. 65
ProgramSDQ ดาวน์โหลด 0.51 MB 190 21 มิ.ย. 62
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนตารางขวาง ดาวน์โหลด 0.06 MB 127 21 มิ.ย. 62
ข้อมูลสถิติในห้องเรียน ดาวน์โหลด 0.09 MB 120 21 มิ.ย. 62
บันทึกคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ดาวน์โหลด 0.07 MB 122 21 มิ.ย. 62
บันทึกเยี่ยมบ้าน ดาวน์โหลด 0.06 MB 127 21 มิ.ย. 62
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์-EQ ดาวน์โหลด 0.16 MB 248 21 มิ.ย. 62
แบบประเมินตนเอง-SDQ ดาวน์โหลด 0.30 MB 289 21 มิ.ย. 62
โปรแกรม-EQ ดาวน์โหลด 1.06 MB 339 21 มิ.ย. 62
ฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน ดาวน์โหลด 0.04 MB 119 21 มิ.ย. 62
ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด 0.05 MB 111 21 มิ.ย. 62
ราคารถยนต์รับจ้างเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.10 MB 179 21 มิ.ย. 62
รับสมัครงาน จัดซื้อจัดจ้าง     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนักการภารโรงx ดาวน์โหลด 0.09 MB 224 4 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ดาวน์โหลด 4.54 MB 169 12 ธ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 2 ก.ค.61 ดาวน์โหลด 0.20 MB 804 9 ก.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ ดาวน์โหลด 4.54 MB 123 12 ธ.ค. 61
วิชาการ     ครั้ง วันที่
sar โรงเรียนประจำปี การศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.47 MB 68 9 ส.ค. 65
SAR โรงเรียน 2563 ดาวน์โหลด 1.82 MB 173 25 ส.ค. 63
ฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง-ID-Plan ดาวน์โหลด 0.08 MB 199 10 พ.ค. 62
บริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
รายงานการกำกับตามแผน 2565 ดาวน์โหลด 0.34 MB 59 9 ก.ย. 65
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.52 MB 64 9 ก.ย. 65
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 7.77 MB 70 6 ก.ย. 65
รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 75 6 ก.ย. 65
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 63 ดาวน์โหลด 0.04 MB 115 16 ก.ย. 63
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 62 ดาวน์โหลด 0.05 MB 111 16 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดาวน์โหลด 0.18 MB 128 9 ก.ย. 63
แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.26 MB 160 9 ก.ย. 63
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ ดาวน์โหลด 4.54 MB 123 9 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.29 MB 108 9 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานศึกษา -2 ดาวน์โหลด 0.28 MB 104 9 ก.ย. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.24 MB 219 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.22 MB 284 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.20 MB 161 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.13 MB 554 14 ส.ค. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อระดมทรัพยากร ดาวน์โหลด 0.24 MB 230 27 ก.ย. 61
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 5.24 MB 80 9 ก.ย. 65
สรุปรายงานการใช้แผนปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 0.80 MB 67 9 ก.ย. 65
อื่นๆ     ครั้ง วันที่
นักเรียนโควตา ดาวน์โหลด 0.30 MB 32 14 ธ.ค. 65
ครูดีมีศีลธรรม ดาวน์โหลด 1.43 MB 66 2 พ.ย 65
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.30 MB 69 15 ส.ค. 65
ผลงานด้านแข่งขันกีฬาเปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.17 MB 72 9 ส.ค. 65
ผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 2.16 MB 70 9 ส.ค. 65
ผู้กำกับดีเด่น ดาวน์โหลด 1.37 MB 73 8 เม.ย. 65
รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ดาวน์โหลด 1.03 MB 78 8 เม.ย. 65
รางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ดาวน์โหลด 1.25 MB 85 8 เม.ย. 65
นักเรียนแผนญี่ปุ่นรับรางวัล ดาวน์โหลด 1.74 MB 73 6 ม.ค. 65
เกียรติบัตรประกันคุณภาพดีเด่น ดาวน์โหลด 0.15 MB 64 12 พ.ย 64
เกียติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือระดับเงิน ดาวน์โหลด 0.14 MB 86 12 พ.ย 64
เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ดาวน์โหลด 0.15 MB 88 12 พ.ย 64
ครูรับรางวัลคุรุชน ดาวน์โหลด 0.56 MB 73 10 พ.ย 64
พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ผกท.(พ),ผกท. และมอบทุนการศึกษา นศท.? ศฝ.นศท.มทบ.32 ดาวน์โหลด 0.34 MB 82 24 มี.ค. 64
การแข่งขันกีฬา ดาวน์โหลด 0.58 MB 101 29 ม.ค. 64
o-net ดาวน์โหลด 0.67 MB 72 29 ม.ค. 64
รับสมัครนักเรียน 2565     ครั้ง วันที่
ใบมอบตัวนักเรียน(pdf) ดาวน์โหลด 0.09 MB 172 4 พ.ค. 64
ใบมอบตัวนักเรียน(Word) ดาวน์โหลด 0.03 MB 103 4 พ.ค. 64
ใบสมัครเรียน ดาวน์โหลด 0.16 MB 104 7 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อโควต้าโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลด 0.17 MB 69 8 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อโควต้าโรงเรียนเดิม ดาวน์โหลด 0.81 MB 80 8 มี.ค. 65
ใบมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2565 ดาวน์โหลด 0.07 MB 83 22 มี.ค. 65
ขั้นตอนการรับมอบตัวนักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 0.25 MB 76 22 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1 รับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.77 MB 93 23 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 รับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.87 MB 76 23 มี.ค. 65
แผนผังการรับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.05 MB 75 23 มี.ค. 65
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.79 MB 87 5 เม.ย. 65
เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 ดาวน์โหลด 0.85 MB 135 5 เม.ย. 65
- ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 0.50 MB 111 5 พ.ค. 65
- ลงทะเบียนวิชาเลือกผ่านแอพลิเคชั่น ดาวน์โหลด 0.80 MB 80 5 พ.ค. 65
เพลงและ VTR     ครั้ง วันที่
พี่ชวนเดินน้องเชิญวิ่ง ดาวน์โหลด 0.43 MB 83 14 ธ.ค. 64
ถ้าเธอไม่ทำประกันภัย ดาวน์โหลด 0.49 MB 84 14 ธ.ค. 64
แคฝรั่งยังจำ ดาวน์โหลด 0.46 MB 74 14 ธ.ค. 64
เวียงวังยังจำ ดาวน์โหลด 0.29 MB 79 14 ธ.ค. 64
มาร์ทโรงเรียน ดาวน์โหลด 3.47 MB 67 14 ธ.ค. 64
๕๐ ปี ศรีชาววัง ดาวน์โหลด 3.64 MB 82 17 มิ.ย. 64
VTR ดาวน์โหลด 91.48 MB 62 8 ก.ย. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565     ครั้ง วันที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.42 MB 86 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.41 MB 75 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.42 MB 100 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 0.50 MB 136 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด 0.42 MB 84 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.42 MB 89 24 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565     ครั้ง วันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.30 MB 69 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.29 MB 67 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.30 MB 67 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 0.33 MB 68 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด 0.33 MB 78 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.30 MB 79 11 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียน 2566     ครั้ง วันที่
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 2566 ดาวน์โหลด 0.13 MB 14 21 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.17 MB 20 21 ก.พ. 66
นักเรียน ม.3 เดิม ดาวน์โหลด 1.49 MB 10 9 มี.ค. 66
นักเรียนโคว้าเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลด 0.28 MB 24 9 มี.ค. 66
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ดาวน์โหลด 0.10 MB 11 21 มี.ค. 66
ใบมอบตัว2566 ดาวน์โหลด 0.07 MB 14 21 มี.ค. 66
ขั้นตอนและรายละเอียดการรับมอบตัว66 ดาวน์โหลด 0.26 MB 22 21 มี.ค. 66
รา ยชื่อนักเรียน ม.1 มีสิทธิ์มอบตัว ดาวน์โหลด 2.03 MB 10 22 มี.ค. 66
รา ยชื่อนักเรียน ม.4 มีสิทธิ์มอบตัว ดาวน์โหลด 1.87 MB 17 22 มี.ค. 66