ดาวน์โหลด

บริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.26 MB 194 9 ก.ย. 65
โครงสร้างการบริหารงานบุคคลปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.30 MB 190 9 ก.ย. 65
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ดาวน์โหลด 0.30 MB 207 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ดาวน์โหลด 0.32 MB 180 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.09 MB 214 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.29 MB 196 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.27 MB 189 15 ส.ค. 65
โครงสร้างกลุ่มบริหารงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.31 MB 218 15 ส.ค. 65
พรบ.เกี่ยวกับการทุจริต ดาวน์โหลด 0.55 MB 205 2 ก.ย. 63
ข้อมูลบุคลากร ดาวน์โหลด 0.05 MB 339 10 ส.ค. 63
ฟอร์ม ID Plan 2562 ดาวน์โหลด 0.07 MB 252 11 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 61 ดาวน์โหลด 3.43 MB 317 21 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุและยามรักษาการณ์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 352 21 ส.ค. 61
แบบสรุปคะแนนปี 2560คนละชุด ดาวน์โหลด 0.02 MB 376 2 ก.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนปี 2560คนละสามชุด ดาวน์โหลด 0.05 MB 602 2 ก.ค. 61
13ตัวชี้วัด ดาวน์โหลด 1.24 MB 695 16 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ดาวน์โหลด 0.42 MB 581 12 มิ.ย. 61
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ ดาวน์โหลด 0.47 MB 237 16 ก.ค. 61
หลักเกณฑ์ PowerPoint ว 22 (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลด 6.49 MB 678 16 ก.ค. 61
โครงสร้างงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.35 MB 249 7 มิ.ย. 64
ภาระงานตามคู่มือครู ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.22 MB 197 9 ก.ย. 65
เอกสารกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน ดาวน์โหลด 1.02 MB 1,523 10 พ.ค. 65
ProgramSDQ ดาวน์โหลด 0.51 MB 326 21 มิ.ย. 62
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนตารางขวาง ดาวน์โหลด 0.06 MB 252 21 มิ.ย. 62
ข้อมูลสถิติในห้องเรียน ดาวน์โหลด 0.09 MB 240 21 มิ.ย. 62
บันทึกคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ดาวน์โหลด 0.07 MB 235 21 มิ.ย. 62
บันทึกเยี่ยมบ้าน ดาวน์โหลด 0.06 MB 239 21 มิ.ย. 62
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์-EQ ดาวน์โหลด 0.16 MB 450 21 มิ.ย. 62
แบบประเมินตนเอง-SDQ ดาวน์โหลด 0.30 MB 467 21 มิ.ย. 62
โปรแกรม-EQ ดาวน์โหลด 1.06 MB 489 21 มิ.ย. 62
ฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน ดาวน์โหลด 0.04 MB 226 21 มิ.ย. 62
ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด 0.05 MB 221 21 มิ.ย. 62
ราคารถยนต์รับจ้างเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.10 MB 508 21 มิ.ย. 62
รับสมัครงาน จัดซื้อจัดจ้าง     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนักการภารโรงx ดาวน์โหลด 0.09 MB 363 4 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ดาวน์โหลด 4.54 MB 309 12 ธ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 2 ก.ค.61 ดาวน์โหลด 0.20 MB 961 9 ก.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ ดาวน์โหลด 4.54 MB 337 12 ธ.ค. 61
วิชาการ     ครั้ง วันที่
sar โรงเรียนประจำปี การศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.47 MB 228 9 ส.ค. 65
SAR โรงเรียน 2563 ดาวน์โหลด 1.82 MB 335 25 ส.ค. 63
ฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง-ID-Plan ดาวน์โหลด 0.08 MB 418 10 พ.ค. 62
ปฏิทินการดำเนินงาน สำหรับนักเรียน ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.07 MB 62 27 ก.ย. 66
บริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
รายงานการกำกับตามแผน 2565 ดาวน์โหลด 0.34 MB 171 9 ก.ย. 65
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.52 MB 191 9 ก.ย. 65
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 7.77 MB 188 6 ก.ย. 65
รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 202 6 ก.ย. 65
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 63 ดาวน์โหลด 0.04 MB 248 16 ก.ย. 63
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 62 ดาวน์โหลด 0.05 MB 233 16 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดาวน์โหลด 0.18 MB 269 9 ก.ย. 63
แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.26 MB 315 9 ก.ย. 63
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ ดาวน์โหลด 4.54 MB 278 9 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.29 MB 234 9 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานศึกษา -2 ดาวน์โหลด 0.28 MB 217 9 ก.ย. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.24 MB 650 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.22 MB 814 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.20 MB 430 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.13 MB 1,203 14 ส.ค. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อระดมทรัพยากร ดาวน์โหลด 0.24 MB 386 27 ก.ย. 61
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 5.24 MB 362 9 ก.ย. 65
สรุปรายงานการใช้แผนปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 0.80 MB 236 9 ก.ย. 65
อื่นๆ     ครั้ง วันที่
นักเรียนโควตา ดาวน์โหลด 0.30 MB 147 14 ธ.ค. 65
ครูดีมีศีลธรรม ดาวน์โหลด 1.43 MB 205 2 พ.ย 65
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.30 MB 191 15 ส.ค. 65
ผลงานด้านแข่งขันกีฬาเปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.17 MB 182 9 ส.ค. 65
ผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 2.16 MB 180 9 ส.ค. 65
ผู้กำกับดีเด่น ดาวน์โหลด 1.37 MB 180 8 เม.ย. 65
รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ดาวน์โหลด 1.03 MB 194 8 เม.ย. 65
รางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ดาวน์โหลด 1.25 MB 189 8 เม.ย. 65
นักเรียนแผนญี่ปุ่นรับรางวัล ดาวน์โหลด 1.74 MB 176 6 ม.ค. 65
เกียรติบัตรประกันคุณภาพดีเด่น ดาวน์โหลด 0.15 MB 170 12 พ.ย 64
เกียติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือระดับเงิน ดาวน์โหลด 0.14 MB 197 12 พ.ย 64
เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ดาวน์โหลด 0.15 MB 213 12 พ.ย 64
ครูรับรางวัลคุรุชน ดาวน์โหลด 0.56 MB 206 10 พ.ย 64
พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ผกท.(พ),ผกท. และมอบทุนการศึกษา นศท.? ศฝ.นศท.มทบ.32 ดาวน์โหลด 0.34 MB 193 24 มี.ค. 64
การแข่งขันกีฬา ดาวน์โหลด 0.58 MB 212 29 ม.ค. 64
o-net ดาวน์โหลด 0.67 MB 178 29 ม.ค. 64
รับสมัครนักเรียน 2565     ครั้ง วันที่
ใบมอบตัวนักเรียน(pdf) ดาวน์โหลด 0.09 MB 302 4 พ.ค. 64
ใบมอบตัวนักเรียน(Word) ดาวน์โหลด 0.03 MB 255 4 พ.ค. 64
ใบสมัครเรียน ดาวน์โหลด 0.16 MB 231 7 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อโควต้าโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลด 0.17 MB 169 8 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อโควต้าโรงเรียนเดิม ดาวน์โหลด 0.81 MB 279 8 มี.ค. 65
ใบมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2565 ดาวน์โหลด 0.07 MB 225 22 มี.ค. 65
ขั้นตอนการรับมอบตัวนักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 0.25 MB 195 22 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1 รับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.77 MB 236 23 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 รับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.87 MB 237 23 มี.ค. 65
แผนผังการรับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.05 MB 171 23 มี.ค. 65
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.79 MB 292 5 เม.ย. 65
เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 ดาวน์โหลด 0.85 MB 343 5 เม.ย. 65
- ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 0.50 MB 239 5 พ.ค. 65
- ลงทะเบียนวิชาเลือกผ่านแอพลิเคชั่น ดาวน์โหลด 0.80 MB 207 5 พ.ค. 65
เพลงและ VTR     ครั้ง วันที่
พี่ชวนเดินน้องเชิญวิ่ง ดาวน์โหลด 0.43 MB 196 14 ธ.ค. 64
ถ้าเธอไม่ทำประกันภัย ดาวน์โหลด 0.49 MB 188 14 ธ.ค. 64
แคฝรั่งยังจำ ดาวน์โหลด 0.46 MB 187 14 ธ.ค. 64
เวียงวังยังจำ ดาวน์โหลด 0.29 MB 187 14 ธ.ค. 64
มาร์ทโรงเรียน ดาวน์โหลด 3.47 MB 172 14 ธ.ค. 64
๕๐ ปี ศรีชาววัง ดาวน์โหลด 3.64 MB 196 17 มิ.ย. 64
VTR ดาวน์โหลด 91.48 MB 193 8 ก.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566     ครั้ง วันที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด 0.44 MB 115 9 พ.ค. 66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 0.38 MB 101 9 พ.ค. 66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.39 MB 109 9 พ.ค. 66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.44 MB 112 9 พ.ค. 66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.43 MB 112 9 พ.ค. 66
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.40 MB 106 9 พ.ค. 66
รับสมัครนักเรียน 2566     ครั้ง วันที่
ประกาศ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.17 MB 182 21 ก.พ. 66
นักเรียน ม.3 เดิม ดาวน์โหลด 1.49 MB 141 9 มี.ค. 66
นักเรียนโคว้าเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลด 0.28 MB 193 9 มี.ค. 66
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ดาวน์โหลด 0.10 MB 237 21 มี.ค. 66
ใบมอบตัว2566 ดาวน์โหลด 0.07 MB 125 21 มี.ค. 66
ขั้นตอนและรายละเอียดการรับมอบตัว66 ดาวน์โหลด 0.26 MB 172 21 มี.ค. 66
รา ยชื่อนักเรียน ม.1 มีสิทธิ์มอบตัว ดาวน์โหลด 2.03 MB 174 22 มี.ค. 66
รา ยชื่อนักเรียน ม.4 มีสิทธิ์มอบตัว ดาวน์โหลด 1.87 MB 161 22 มี.ค. 66
เลขประจำตัว ม.1 ดาวน์โหลด 3.99 MB 245 5 เม.ย. 66
เลขประจำตัว ม.4 ดาวน์โหลด 3.43 MB 161 5 เม.ย. 66
รับนักเรียน 2567     ครั้ง วันที่
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 1.75 MB 13 12 ก.พ. 67
สอบห้องเรียนพิเศษ ดาวน์โหลด 0.48 MB 9 22 ก.พ. 67