ดาวน์โหลด

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน     ครั้ง วันที่
แนวปฏิบัติขณะอยู่โรงเรียน ดาวน์โหลด 0.06 MB 33 26 มิ.ย. 63
ผังการใช้ห้องเรียนประจำ ดาวน์โหลด 0.07 MB 27 26 มิ.ย. 63
ผังการจราจร ดาวน์โหลด 0.16 MB 21 26 มิ.ย. 63
กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมเตรียมความพร้อม ดาวน์โหลด 0.06 MB 60 26 มิ.ย. 63
บริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
คำสั่งมอบหมายหน้าที่2564 ดาวน์โหลด 0.27 MB 34 7 มิ.ย. 64
โครงสร้างการบริหารกิจการนักเรียน ดาวน์โหลด 0.38 MB 25 7 มิ.ย. 64
โครงสร้างงานทั่้วไป ดาวน์โหลด 0.13 MB 23 7 มิ.ย. 64
โครงสร้างงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.31 MB 39 7 มิ.ย. 64
โครงสร้างงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.32 MB 32 7 มิ.ย. 64
พรบ.เกี่ยวกับการทุจริต ดาวน์โหลด 0.55 MB 14 2 ก.ย. 63
ข้อมูลบุคลากร ดาวน์โหลด 0.05 MB 54 10 ส.ค. 63
ฟอร์ม ID Plan 2562 ดาวน์โหลด 0.07 MB 64 11 พ.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 61 ดาวน์โหลด 3.43 MB 100 21 ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุและยามรักษาการณ์ ดาวน์โหลด 0.04 MB 134 21 ส.ค. 61
แบบสรุปคะแนนปี 2560คนละชุด ดาวน์โหลด 0.02 MB 138 2 ก.ค. 61
แบบบันทึกคะแนนปี 2560คนละสามชุด ดาวน์โหลด 0.05 MB 361 2 ก.ค. 61
13ตัวชี้วัด ดาวน์โหลด 1.24 MB 485 16 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ดาวน์โหลด 0.42 MB 314 12 มิ.ย. 61
แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ ดาวน์โหลด 0.47 MB 49 16 ก.ค. 61
หลักเกณฑ์ PowerPoint ว 22 (ส่วนราชการ) ดาวน์โหลด 6.49 MB 233 16 ก.ค. 61
โครงสร้างงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.35 MB 27 7 มิ.ย. 64
เอกสารกิจการนักเรียน     ครั้ง วันที่
คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน ดาวน์โหลด 1.02 MB 14 10 พ.ค. 65
ProgramSDQ ดาวน์โหลด 0.51 MB 113 21 มิ.ย. 62
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนตารางขวาง ดาวน์โหลด 0.06 MB 56 21 มิ.ย. 62
ข้อมูลสถิติในห้องเรียน ดาวน์โหลด 0.09 MB 59 21 มิ.ย. 62
บันทึกคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ดาวน์โหลด 0.07 MB 53 21 มิ.ย. 62
บันทึกเยี่ยมบ้าน ดาวน์โหลด 0.06 MB 67 21 มิ.ย. 62
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์-EQ ดาวน์โหลด 0.16 MB 118 21 มิ.ย. 62
แบบประเมินตนเอง-SDQ ดาวน์โหลด 0.30 MB 179 21 มิ.ย. 62
โปรแกรม-EQ ดาวน์โหลด 1.06 MB 245 21 มิ.ย. 62
ฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้าน ดาวน์โหลด 0.04 MB 54 21 มิ.ย. 62
ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด 0.05 MB 40 21 มิ.ย. 62
ราคารถยนต์รับจ้างเยี่ยมบ้านนักเรียน ดาวน์โหลด 0.10 MB 98 21 มิ.ย. 62
รับสมัครงาน จัดซื้อจัดจ้าง     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนวังเหนือวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนักการภารโรงx ดาวน์โหลด 0.09 MB 105 4 ม.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ดาวน์โหลด 4.54 MB 91 12 ธ.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 2 ก.ค.61 ดาวน์โหลด 0.20 MB 687 9 ก.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ ดาวน์โหลด 4.54 MB 40 12 ธ.ค. 61
วิชาการ     ครั้ง วันที่
sar โรงเรียนประจำปี การศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.47 MB 2 9 ส.ค. 65
SAR โรงเรียน 2563 ดาวน์โหลด 1.82 MB 80 25 ส.ค. 63
ฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง-ID-Plan ดาวน์โหลด 0.08 MB 107 10 พ.ค. 62
บริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 63 ดาวน์โหลด 0.04 MB 26 16 ก.ย. 63
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 62 ดาวน์โหลด 0.05 MB 34 16 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดาวน์โหลด 0.18 MB 54 9 ก.ย. 63
แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.26 MB 75 9 ก.ย. 63
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ ดาวน์โหลด 4.54 MB 45 9 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.29 MB 41 9 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานศึกษา -2 ดาวน์โหลด 0.28 MB 39 9 ก.ย. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.24 MB 81 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.22 MB 24 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.20 MB 47 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.13 MB 65 14 ส.ค. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อระดมทรัพยากร ดาวน์โหลด 0.24 MB 149 27 ก.ย. 61
อื่นๆ     ครั้ง วันที่
ผลงานด้านแข่งขันกีฬาเปตองชาย การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.17 MB 5 9 ส.ค. 65
ผลการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 2.16 MB 3 9 ส.ค. 65
ผู้กำกับดีเด่น ดาวน์โหลด 1.37 MB 14 8 เม.ย. 65
รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ดาวน์โหลด 1.03 MB 13 8 เม.ย. 65
รางวัลผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ดาวน์โหลด 1.25 MB 21 8 เม.ย. 65
นักเรียนแผนญี่ปุ่นรับรางวัล ดาวน์โหลด 1.74 MB 10 6 ม.ค. 65
เกียรติบัตรประกันคุณภาพดีเด่น ดาวน์โหลด 0.15 MB 7 12 พ.ย 64
เกียติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือระดับเงิน ดาวน์โหลด 0.14 MB 13 12 พ.ย 64
เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม ดาวน์โหลด 0.15 MB 15 12 พ.ย 64
ครูรับรางวัลคุรุชน ดาวน์โหลด 0.56 MB 13 10 พ.ย 64
พิธีเชิดชูเกียรติสถานศึกษาวิชาทหาร ผกท.(พ),ผกท. และมอบทุนการศึกษา นศท.? ศฝ.นศท.มทบ.32 ดาวน์โหลด 0.34 MB 18 24 มี.ค. 64
การแข่งขันกีฬา ดาวน์โหลด 0.58 MB 36 29 ม.ค. 64
o-net ดาวน์โหลด 0.67 MB 17 29 ม.ค. 64
รับสมัครนักเรียน     ครั้ง วันที่
ใบมอบตัวนักเรียน(pdf) ดาวน์โหลด 0.09 MB 95 4 พ.ค. 64
ใบมอบตัวนักเรียน(Word) ดาวน์โหลด 0.03 MB 44 4 พ.ค. 64
ใบสมัครเรียน ดาวน์โหลด 0.16 MB 17 7 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อโควต้าโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดาวน์โหลด 0.17 MB 9 8 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อโควต้าโรงเรียนเดิม ดาวน์โหลด 0.81 MB 8 8 มี.ค. 65
ใบมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา2565 ดาวน์โหลด 0.07 MB 12 22 มี.ค. 65
ขั้นตอนการรับมอบตัวนักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 0.25 MB 11 22 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.1 รับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.77 MB 8 23 มี.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ม.4 รับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.87 MB 9 23 มี.ค. 65
แผนผังการรับมอบตัว ดาวน์โหลด 0.05 MB 9 23 มี.ค. 65
เลขประจำตัวนักเรียน ม.1 ดาวน์โหลด 0.79 MB 7 5 เม.ย. 65
เลขประจำตัวนักเรียน ม.4 ดาวน์โหลด 0.85 MB 18 5 เม.ย. 65
- ลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ ดาวน์โหลด 0.50 MB 31 5 พ.ค. 65
- ลงทะเบียนวิชาเลือกผ่านแอพลิเคชั่น ดาวน์โหลด 0.80 MB 12 5 พ.ค. 65
เพลงโรงเรียน     ครั้ง วันที่
พี่ชวนเดินน้องเชิญวิ่ง ดาวน์โหลด 0.43 MB 11 14 ธ.ค. 64
ถ้าเธอไม่ทำประกันภัย ดาวน์โหลด 0.49 MB 9 14 ธ.ค. 64
แคฝรั่งยังจำ ดาวน์โหลด 0.46 MB 9 14 ธ.ค. 64
เวียงวังยังจำ ดาวน์โหลด 0.29 MB 12 14 ธ.ค. 64
มาร์ทโรงเรียน ดาวน์โหลด 3.47 MB 10 14 ธ.ค. 64
๕๐ ปี ศรีชาววัง ดาวน์โหลด 3.64 MB 16 17 มิ.ย. 64
VTR3 ดาวน์โหลด 74.97 MB 13 18 มิ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564     ครั้ง วันที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.42 MB 12 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.41 MB 14 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.42 MB 16 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 0.50 MB 15 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด 0.42 MB 9 24 ต.ค. 64
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.42 MB 24 24 ต.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ดาวน์โหลด 0.35 MB 9 18 พ.ย 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565     ครั้ง วันที่
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด 0.30 MB 9 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.29 MB 10 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.30 MB 10 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด 0.33 MB 9 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลด 0.33 MB 9 11 พ.ค. 65
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด 0.30 MB 10 11 พ.ค. 65