ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสัญลักษณ์                              รูปเสมาบนฐานดอกบัว ภายในเสมาเป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี 12 เส้น
ที่ตั้ง                                      เลขที่ 447 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
พื้นที่                                     จำนวน 112 ไร่ - งาน 30 ตารางวา
สีประจำโรงเรียน                      ม่วง  - ขาว
                                            สีม่วง หมายถึง เรือชนิดหนึ่งของคหบดีที่มีแสงสว่างแห่งความสำเร็จ
                                            สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลทินของผู้มีความยอดเยี่ยม ทางการเรียน
                                            ม่วง - ขาว   หมายถึง เรือที่มีแสงสว่างแห่งความสำเร็จ บรรทุกความ สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินของผู้มีความยอดเยี่ยม
                                            ทางการเรียนไปสู่ชัยชนะอันชอบธรรม