ประกาศผลการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

ประกาศจัดห้องเรียน ม.1 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/judhongM1.pdfประกาศจัดห้องเรียน ม.4 : http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/judhongM4.pdf 
เอกสารประกอบการมอบตัว ประกอบด้วย
          1. ใบมอบตัว ดาวโหลดตามลิงค์ http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/.pdf


          2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดาผู้ให้กำเนิด
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน, บิดา, มารดา,ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดามารดา)
          4. ปพ.1:2 (จบ ป.6) ฉบับจริงและสำเนาจำนวน 1ชุด (เข้า ม.1)
          5. ปพ.1:3 (จบ ม.3) ฉบับจริงและสำเนาจำนวน 1ชุด (เข้า ม.4)
          6. สำเนาสูติบัตร
          7. ใบแสดงผลกรุ๊ปเลือด (ถ้ามี)
          8. ใบมรณบัตรบิดา/มารดา พร้อมสำเนา (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต)
          9. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
7 พ.ค. 64 | รับชม : 381 ครั้ง