ดาวน์โหลด

บริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
รายงานการกำกับตามแผน 2565 ดาวน์โหลด 0.34 MB 9 9 ก.ย. 65
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.52 MB 7 9 ก.ย. 65
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 7.77 MB 12 6 ก.ย. 65
รายงานการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 13 6 ก.ย. 65
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 63 ดาวน์โหลด 0.04 MB 41 16 ก.ย. 63
สรุปการใช้งบประมาณ ปี 62 ดาวน์โหลด 0.05 MB 48 16 ก.ย. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ดาวน์โหลด 0.18 MB 72 9 ก.ย. 63
แผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลด 0.26 MB 97 9 ก.ย. 63
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับพัสดุ ดาวน์โหลด 4.54 MB 60 9 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานศึกษา ดาวน์โหลด 0.29 MB 53 9 ก.ย. 63
รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างของสถานศึกษา -2 ดาวน์โหลด 0.28 MB 53 9 ก.ย. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานทั่วไป ดาวน์โหลด 0.24 MB 97 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.22 MB 36 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานงบประมาณ ดาวน์โหลด 0.20 MB 62 14 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการกลุ่มงานวิชาการ ดาวน์โหลด 0.13 MB 91 14 ส.ค. 63
ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อระดมทรัพยากร ดาวน์โหลด 0.24 MB 172 27 ก.ย. 61
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด 5.24 MB 7 9 ก.ย. 65
สรุปรายงานการใช้แผนปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด 0.80 MB 6 9 ก.ย. 65