ข้อมูลบุคลากร อัตราจ้าง

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นางสาวมะลิวัลย์ นันทะสี ครูอัตราจ้าง
2 นางกรรณิการ์ สมมี ครูอัตราจ้าง