ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
นายดำรงค์  ตุลาสืบ
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ  และ ข้อมูลด้านล่างของหน้าเพจ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
+ ภาพกิจกรรม
+ จดหมายข่าว
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ร้องเรียนร้องทุกข์เว็บไซต์โรงเรียนวังเหนือวิทยา
MOE Safety Center โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ติดต่อสื่อสารผ่านแชท เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนวังเหนือวิทยา
O9 เว็บไซต์โรงเรียนวังเหนือวิทยา
เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนวังเหนือวิทยา
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน  
O10 แผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ. 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน  
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
+ โครงสร้างการบริหารงาน
+ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
+ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ      
+ กลุ่มบริหารงานบุคคล
+ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
+ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
การให้บริการ  
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2565 รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่ผ่านมา 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOE Safety Center โรงเรียนวังเหนือวิทยา
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOE Safety Center โรงเรียนวังเหนือวิทยา
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
MOE Safety Center โรงเรียนวังเหนือวิทยา
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
MOE Safety Center โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  
O34 นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต  
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน