ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายเธวิญ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา
3 นายปรัชญ์ มาวิเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา
4 นายครรชิต บัวจีน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
5 นายธีรวัฒน์ พานแก้ว ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
6 นายวสุมิตร นุชสวัสดิ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
7 นายสังเวียน เสียงดี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
8 นายอมรเทพ วงศ์ธิมา ครู วิทยฐานะชำนาญการ
9 นายเรวัต เสียงโต ครู วิทยฐานะชำนาญการ
10 นายอภิชาต ดีงาม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
11 นายเสถียร คนหลัก ครู วิทยฐานะชำนาญการ
12 นายธงชัย สระแก้ว ครู วิทยฐานะชำนาญการ
13 นายนิรันดร์ ปินทรายมูล ครู วิทยฐานะชำนาญการ
14 นายกุศล ไชยศรี ครู
15 นายปฎิจักร ประขัน ครู วิทยฐานะชำนาญการ
16 นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู
17 นายผดุงศิลป์ สิริศิลป์มิ่งขวัญ
18 นายพิชิต พลหาญ ครู
19 นายพร้อมพงษ์ สะสม ครู
20 นายสาธิต บุญเมืองขวา ครูผู้ช่วย
21 นายทณัฐ วรรณภิระ ครู
22 นายสากล มะหิธิ
23 นายธนพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์
24 นายณกรณ์พงศ์ ไชยมูลเงิน ครู
25 นายกฤษณพันธุ์ พูลสุข
26 นายธิษณ์ ปวงแก้ว
27 นายศุภักษร กันเต็ง
28 นายพัทธพงศ์ พรมชัย
29 นายสากล คิดอ่าน ครูชำนาญการพิเศษ
30 นายประวิทย์ คำพันธุ์
31 นายรณกฤต ซอนเสน
32 นายรัฐนันท์ โรจน์ฐิติกุล ครูชำนาญการ
33 นายกฤติน พันธุระ ครูชำนาญการพิเศษ
34 นายสุเทพ อวดเขตต์ พนักงานราชการ
35 นายภูวดล หลักฐาน พนักงานราชการ
36 นายขีด เต็มแบบ
37 นางสิริประทุม โตนะโพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา
38 นางทิพย์สุดา วิลาวัลย์ ครู ชำนาญการพิเศษ
39 นางอำพร พานทอง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
40 นางสุพรรษา ติ๊ปปาละวงศ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
41 นางสาวอุบลรัตน์ จักร์แก้ว ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
42 นางปิยธิดา คนเก่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
43 นางวิรากานต์ ปั้นรูป ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
44 นางสาคร ขัดสี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
45 นางสาวณภัทร ตนภู
46 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
47 นางรวิวรรณ พรมส้มซ่า ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
48 นางสาวจิตราภรณ์ วันละ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
49 น.ส.อนัญญา สุวรรณรงค์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
50 นางสาวสินฤทัย ใจนันต๊ะ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
51 นางสาวเมทิญา นนท์ศรี ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
52 นางสาวหทัยรัตน์ ทองแดง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
53 นางสาวจิญาภัค แซ่ลิ้ม ครู วิทยฐานะชำนาญการ
54 นางแสงเดือน สมเพชร ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
55 นางเกษณี เครือกลางรงค์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
56 นางกานต์รวี คำพันธ์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
57 น.ส.พัชรินทร์ สว่างถาวรกุล ครู วิทยฐานะชำนาญการ
58 น.ส.อโรชา ธิวงศ์น้อย ครู วิทยฐานะชำนาญการ
59 น.ส.อุบลรัตน์ สุภายอง ครูชำนาญการ
60 นางสาวชัชมาศ สุดจำ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
61 นางกัญญ์พิดา กันธิมา
62 นางสาวชนิดา เสียงดัง
63 นางปณิดา โสลา ครู
64 น.ส.จิตโสภิณ กองอะรินทร์ ครู
65 นางสาวณัฐกาญจน์ เทียมเย็น ครู
66 น.ส.รัชดาวรรณ เยินยุบ ครูผู้ช่วย
67 นางธนธมน จิตตั้งคงดี ครู
68 น.ส.วราภรณ์ เหมยนรินทร์ ครู วิทยฐานะชำนาญการ
69 นางสิรินทรา พันธ์เรือนดี
70 นางมัลลิกา ดวงสุภา พนักงานราชการ
71 นางสาวปนัดดา ป้องกัน พนักงานราชการ
72 นางปวินรัตน์ วงศ์วัฒนัย พนักงานราชการ
73 นางปุณยนุช พรหมไชยวงศ์ พนักงานราชการ
74 นางสาวมะลิวัลย์ นันทะสี ครูอัตราจ้าง
75 นางกรรณิการ์ สมมี ครูอัตราจ้าง
76 นางสาวชนัญชิดา บุญมี
77 นางสายทอง ลือดี
78 นางสาวทองทิพย์ วงศ์ธิมา
79 นางสาวจุฑาภรณ์ ลาภใหญ่