ข้อมูลบุคลากร ลูกจ้างประจำ

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายสถิต บุญธรรม
2 นายขีด เต็มแบบ