ข้อมูลบุคลากร ผู้บริหาร

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายเธวิญ เย็นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา
3 นายปรัชญ์ มาวิเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา
4 นางสิริประทุม โตนะโพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา