เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 5 ครั้ง