การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

แนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวังเหนือวิทยา
 
1. นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัคร http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/SmugLearn.pdf


2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อผู้สมัคร
3. เตรียมเอกสาร ดังนี้
    ม.1 หลักฐานการสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.7)  จำนวน  1  ฉบับ
    ม.4 ระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ฉบับ
3. กรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์(จะส่ง Link ในวันที่ 9 มีนาคม 2565) และอัพโหลดเอกสารใบสมัครและ ปพ.1 หรือ ปพ.7
4. ส่งเอกสารการสมัครในวันมอบตัวนักเรียน
7 มี.ค. 65 | รับชม : 220 ครั้ง