รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

งานการเงินจะดำเนินการจ่ายเงิน 2,000 บาท (เงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) 

หลักฐานที่จะต้องเตรียมมารับเงิน 2,000 บาท

1.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทั้ง  2 ฉบับ

หมายเหตุ  :  
1. ผู้มารับเงินต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง  และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด
2.  ขอความร่วมมือผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มารับเงิน มาตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด 19
3. ผู้ปกครองหมู่บ้านทุ่งฮั้ว บ้านแม่ทรายเงิน และพื้นที่เสี่ยงไม่ต้องมารับเงิน  โดยผู้ปกครองแจ้งรายชื่อนักเรียนที่คุณครูที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการจ่ายเงินต่อไป


โดยมีกำหนดการดังนี้

วันจันทร์ที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ.2564  สถานที่ ชั้นล่างอาคารสิริกาญจนา 
ภาคเช้า
 ระดับชั้น ม.1/1 เวลา 08.30 -09.00 น.
 ระดับชั้น ม.1/2 เวลา 09.00 -09.30 น.
 ระดับชั้น ม.1/3 เวลา 09.30 -10.00 น.
 ระดับชั้น ม.1/4 เวลา 10.00 -10.30 น.
 ระดับชั้น ม.1/5 เวลา 10.30 -11.00 น.
 ระดับชั้น ม.1/6 เวลา 11.00 -11.30 น.
ภาคบ่าย
 ระดับชั้น ม.2/1 เวลา 13.00 -13.30 น.
 ระดับชั้น ม.2/2 เวลา 13.30 -14.00 น.
 ระดับชั้น ม.2/3 เวลา 14.00 -14.30 น.
 ระดับชั้น ม.2/4 เวลา 14.30 -15.00 น.
 ระดับชั้น ม.2/5 เวลา 15.00 -15.30 น.
 ระดับชั้น ม.2/6 เวลา 15.30 -16.00 น.

วันอังคารที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2564  สถานที่ ชั้นล่างอาคารสิริกาญจนา 
ภาคเช้า
 ระดับชั้น ม.3/1 เวลา 08.30 -09.00 น.
 ระดับชั้น ม.3/2 เวลา 09.00 -09.30 น.
 ระดับชั้น ม.3/3 เวลา 09.30 -10.00 น.
 ระดับชั้น ม.3/4 เวลา 10.00 -10.30 น.
 ระดับชั้น ม.3/5 เวลา 10.30 -11.00 น.
 ระดับชั้น ม.3/6 เวลา 11.00 -11.30 น.
ภาคบ่าย
 ระดับชั้น ม.4/1 เวลา 13.00 -13.30 น.
 ระดับชั้น ม.4/2 เวลา 13.30 -14.00 น.
 ระดับชั้น ม.4/3 เวลา 14.00 -14.30 น.
 ระดับชั้น ม.4/4 เวลา 14.30 -15.00 น.
 ระดับชั้น ม.4/5 เวลา 15.00 -15.30 น.
 ระดับชั้น ม.4/6 เวลา 15.30 -16.00 น.
 ระดับชั้น ม.4/7 เวลา 16.00 -16.30 น.

วันพุธที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2564  สถานที่ ชั้นล่างอาคารสิริกาญจนา 
ภาคเช้า
 ระดับชั้น ม.5/1 เวลา 08.30 -09.00 น.
 ระดับชั้น ม.5/2 เวลา 09.00 -09.30 น.
 ระดับชั้น ม.5/3 เวลา 09.30 -10.00 น.
 ระดับชั้น ม.5/4 เวลา 10.00 -10.30 น.
 ระดับชั้น ม.5/5 เวลา 10.30 -11.00 น.
 ระดับชั้น ม.5/6 เวลา 11.00 -11.30 น.
ภาคบ่าย
 ระดับชั้น ม.6/1 เวลา 13.00 -13.30 น.
 ระดับชั้น ม.6/2 เวลา 13.30 -14.00 น.
 ระดับชั้น ม.6/3  เวลา 14.00 -14.30 น.
 ระดับชั้น ม.6/4 เวลา 14.30 -15.00 น.
 ระดับชั้น ม.6/5 เวลา 15.00 -15.30 น.
 ระดับชั้น ม.6/6 เวลา 15.30 -16.00 น.
3 ก.ย. 64 | รับชม : 94 ครั้ง