แจ้งผังการรับมอบตัวนักเรียน

กำหนดการมอบตัว
วันมอบตัว ห้องเรียน
เวลา 9.00 - 11.30 น. เวลา 13.00 – 15.30 น.
  26 พฤษภาคม 2564         ม.1/1 , ม.1/2         ม.1/3 , ม.1/4
  27 พฤษภาคม 2564         ม.1/5 , ม.1/6         ม.4/1 , ม.4/2
  28 พฤษภาคม 2564         ม.4/3 , ม.4/4         ม.4/5 , ม.4/6 และ ม.4/7
 

เอกสารประกอบการมอบตัว ประกอบด้วย
  1. ใบมอบตัว (ดาวโหลดตามลิงค์ http://wnw.ac.th/client-upload/wnw/download/.pdf

    )
หรือ มารับเอกสารใบมอบตัว ณ จุดมอบตัว
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน, บิดา, มารดาผู้ให้กำเนิด
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน, บิดา, มารดา,ผู้ปกครอง (กรณีไม่ใช่บิดามารดา)
          4. ปพ.1:2 (จบ ป.6) ฉบับจริงและสำเนาจำนวน 1ชุด (เข้า ม.1)
          5. ปพ.1:3 (จบ ม.3) ฉบับจริงและสำเนาจำนวน 1ชุด (เข้า ม.4)
          6. สำเนาสูติบัตร
          7. ใบแสดงผลกรุ๊ปเลือด (ถ้ามี)
          8. ใบมรณบัตรบิดา/มารดา พร้อมสำเนา (กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต)
          9. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
*** ขอความร่วมมือทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ
18 พ.ค. 64 | รับชม : 206 ครั้ง