แนวปฏิบัติในการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid ? 19)

 1. ช่วงเช้าถึงโรงเรียน
        1.1 จอดรถรับ-ส่งนักเรียนบริเวณหน้าอาคารสิริกาญจนาเท่านั้น รถจักรยานยนต์ จอดที่โรงจอดจักรยานยนต์
        1.2 ผ่านการคัดกรอง วัดอุณหภูมิทุกคน จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ข้างสนามฟุตซอล จุดที่ 2 ข้างสนามบาสเก็ตบอลทิศใต้  จุดที่ 3 หน้าอาคารโรงอาหารเก่า สำหรับคัดกรองนักเรียนที่ใช้รถมอเตอร์ไซต์
        1.3  นักเรียนและบุคลากรทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงเรียน
        1.4 งดการสัมผัสตัวบุคลคลอื่น เว้นระยะห่างในการนั่งและการยืน
 2. เข้าแถวเคารพธงชาติ
        2.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณสนามบาสเก็ตบอลโดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร
        2.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณสนามฟุตซอลโดยเว้นระยะห่าง 2 เมตร
 3. เข้าเรียนตามตารางเรียน
        3.1 ก่อนขึ้นอาคารเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนล้างมือด้วยสบู่ ณ จุดล้างมือประจำอาคารเรียน
        3.2 จัดให้นักเรียนเรียนในห้องเรียนประจำ (ตามตาราง) งดการเดินเรียน ยกเว้นรายวิชาที่เรียนในห้องปฏิบัติการ
        3.3 โรงเรียนจัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่าง ห้องละ ไม่เกิน 25 ชุด ซึ่งนักเรียนต้องมาเรียนตามตารางเรียน โดยแบ่งครึ่งนักเรียนมาเรียน ดังนี้
                     สัปดาห์ที่ 1 เลขที่คี่ มาเรียน วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
                                     เลขที่คู่ มาเรียนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
                     สัปดาห์ที่ 2 เลขที่คู่ มาเรียนวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
                                     เลขที่คี่ มาเรียนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี
                     สัปดาห์ถัดไป สลับกันมาเรียน ตามสัปดาห์ที่ 1 – 2 ตามลำดับ
                3.4 อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อการเรียนการสอนได้
                3.5 ครูใช้ DLTV  DLIT  Google Classroom สื่อ Social Media ฯลฯ มาช่วยในการจัดการเรียนการสอ
      4. การรับประทานอาหาร
                4.1 เวลา 11.00 – 11.50 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพักรับประทานอาหารกลางวัน
                4.2 เวลา 11.50 – 12.40 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพักรับประทานอาหารกลางวัน
                4.3 จัดให้มีการเว้นระยะห่างในโรงอาหารให้เหมาะสม
                4.4 แม่ค้าโรงอาหารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในโรงเรียน
      5. กลับบ้าน
                5.1 นักเรียนขึ้นรถกลับบ้านตามจุดจอดรับส่ง
26 มิ.ย. 63 | รับชม : 113 ครั้ง