ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                                  

                                                  นายดำรงค์  ตุลาสืบ    ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา
                                                  ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

                                                 ประวัติการศึกษา
                                                 ปริญญาตรี  วิชาเอกคณิตศาสตร์   จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                                 ปริญญาโท  วิชาเอกคณิตศาสตร์  จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                                 ปริญญาโท  ป.บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

                                                  ประวัติการทำงาน
                                                  เริ่มรับราชการ          วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2525  ที่โรงเรียนเมืองปานวิทยา
                                                   ปี 2545                 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนปงแสนทอง
                                                   ปี 2546                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปงแสนทอง
                                                   ปี 2548                 รองผู้อำนวยการโรงเร่ียนแจ้ห่มวิทยา
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อฟ้า อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
                                                   ปี 2550                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
                                                   ปี 2552                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
                                                   ปี 2555                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
                                                   ปี 2562                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา อ.วังเหนือ  จ.ลำปาง