ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2566
ข้อมูล 10 มิถุนายน พ.ศ.2566 
                 
ชั้น ชาย หญิง รวม   ชั้น ชาย หญิง รวม
ม. 1 122 109 231   ม. 4 90 117 207
ม.2 81 102 183   ม. 5 96 126 222
ม.3 97 107 204   ม. 6 86 118 204
รวม ม.ต้น 300 318 618   รวม ม.ปลาย 272 361 633
                 
  ชาย หญิง รวม          
รวม ม.ต้น 300 318 618          
รวม ม. ปลาย 272 361 633          
รวมทั้งหมด 572 679 1251