วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
       โรงเรียนวังเหนือวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้  คู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศและบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
พันธกิจ
 
 1. ผู้เรียนให้เป็นผู้มี ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามาตรฐานการศึกษา
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะสู่ความเป็นเลิศ
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการระดมทรัพยากร ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 7. พัฒนาระบบการบริหารองค์กรด้วยระบบคุณภาพ อย่างมีส่วนร่วม ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  
 
กลยุทธ์
 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองที่ดี และยึดมั่นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
 4. เสริมสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา