ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


 

สัญลักษณ์                รูปเสมาบนฐานดอกบัว ภายในเสมาเป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี 12 เส้น
ที่ตั้ง                        เลขที่  447 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
พื้นที่                       จำนวน  112 ไร่ - งาน 30 ตารางวา
สีประจำโรงเรียน        ม่วง – ขาว
                              สีม่วง หมายถึง เรือชนิดหนึ่งของคหบดีที่มีแสงสว่างแห่งความสำเร็จ
                              สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์  ปราศจากมลทินของผู้มีความยอดเยี่ยม
                                                   ทางการเรียน
ม่วง – ขาว   หมายถึง เรือที่มีแสงสว่างแห่งความสำเร็จ บรรทุกความ สะอาด บริสุทธิ์    
                             ปราศจากมลทินของผู้มีความยอดเยี่ยมทางการเรียนไปสู่ชัยชนะอันชอบธรรม