ข้อมูลทั่วไป


  สัญลักษณ์             รูปเสมาบนฐานดอกบัว ภายในเสมาเป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมี 12 เส้น
  ที่ตั้ง                     เลขที่  447 หมู่ที่ 4 ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
  พื้นที่                    จำนวน  112 ไร่ - งาน 30 ตารางวา
  อักษรย่อ               วน.ว.
  สีประจำโรงเรียน     ม่วง – ขาว
                                  สีม่วง หมายถึง เรือชนิดหนึ่งของคหบดีที่มีแสงสว่างแห่งความสำเร็จ
                                  สีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์  ปราศจากมลทินของผู้มีความยอด
                                                   เยี่ยมทางการเรียน 
                                  ม่วง – ขาว   หมายถึง เรือที่มีแสงสว่างแห่งความสำเร็จ บรรทุกความ
                                                   สะอาด บริสุทธิ์  ปราศจากมลทินของผู้มีความยอดเยี่ยม
                                                   ทางการเรียนไปสู่ชัยชนะอันชอบธรรม
คติพจน์                    “นสิยา  โลกวฑฺฒโน”   “ไม่พึงทำตนเป็นคนรกโลก”         
คำขวัญ                    “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยาประทับใจ ”   
อัตลักษณ์                  นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาเป็นผู้มีสัมมาคารวะบนพื้นฐานของ
                               วัฒนธรรมไทย                    
เว็บไซต์                    http://www.wnw.ac.th
การสื่อสาร                โทรศัพท์  0 5427 9074  โทรสาร  0 5433 2257
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน    16  ธันวาคม  ของทุกปี

 
2. ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการ สถานศึกษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ลักษณะชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนวังเหนือวิทยา
         ลักษณะที่ตั้ง
อำเภอวังเหนือเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 13  อำเภอของจังหวัดลำปาง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของตัวจังหวัดลำปาง ห่างจากตัวจังหวัดลำปางไปตามถนนทางหลวงแผ่นดิน โดยมีทางหลวงหมายเลข 120 เป็นระยะทาง  108  กิโลเมตร ห่างจากอำเภอแจ้ห่มไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทาง  54  กิโลเมตร
         เนื้อที่
อำเภอวังเหนือมีพื้นที่โดยประมาณ   1,034.32   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 646,450 ไร่ (1 ตารางกิโลเมตร:  625 ไร่)
 
         อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง
             ทิศเหนือ          เขตติดต่อกับพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
             ทิศใต้             เขตติดต่อกับพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
             ทิศตะวันออก     เขตติดต่อกับพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา
             ทิศตะวันตก      เขตติดต่อกับพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย
        ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบแอ่งกะทะ  มีภูเขาล้อมรอบทั้ง  4 ด้าน ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ ที่ราบเชิงเขา พื้นที่ทำการเกษตรกรรม และพื้นที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำวัง และลำห้วยที่ราบเชิงเขาสภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่ราบแอ่งก้นกะทะ ทอดแนวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ตามแม่น้ำวัง และลำห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ำวัง จากทิศตะวันออก ลงสู่ทางทิศตะวันตก และจากทิศตะวันตกลงสู่ทางทิศตะวันออก มีภูเขาล้อมรอบทอดแนวยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ คือภูเขาผีปันน้ำล้อมรอบทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก  เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง และภูเขาล้อมรอบทางทิศตะวันตก  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนวังฝั่งขวา

แม่น้ำ  มีแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ไหลจากทางทิศเหนือผ่านพื้นที่อำเภอวังเหนือ ตลอดทิศเหนือจรดทิศใต้ และมีลำห้วยไหลจากภูเขาลงสู่แม่น้ำวัง คือลำห้วยแม่กึ๊ด ลำห้วยแม่เฮียว ลำห้วยแม่ม่า ลำห้วยแม่แสด ลำห้วยแม่สุข ลำห้วยแม่โป่ง ห้วยก๊อด และลำห้วยแม่ลืน

         ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี  3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์

         อาชีพประชากร
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จำนวนประชากรทั้งหมด 44,542 คน ความหนาแน่นประชากร   43.06 คน/ตารางเมตร (ข้อมูล จปฐ.ปี 2560)

3. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน แบบ SC212A 2 ชั้น    สร้างปีงบประมาณ 2527                      
              ใช้เป็นห้องเรียน                                    11      ห้อง
              ใช้เป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์        1        ห้อง
อาคารเรียน แบบ 108 ล.    สร้างปีงบประมาณ  2533                              
              ใช้เป็นห้องเรียน                                    6        ห้อง                       
              ใช้เป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระสังคมศึกษา         1        ห้อง
              ใช้เป็นห้องศูนย์วัฒนธรรมอำเภอ               1         ห้อง
              ปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องสมุด                    1         ห้อง
              ปรับปรุงชั้นล่างเป็นห้องประชุมศรีพฤกษ์      1        ห้อง
อาคารเรียน แบบ 324 ล/27    สร้างปีงบประมาณ 2538                                     
              ใช้เป็นห้องเรียน                                   10       ห้อง
              ใช้เป็นห้องพิเศษ                                  14       ห้อง
อาคารเรียน แบบ 318 ล./38 (พิเศษ) 3 ชั้น    สร้างปีงบประมาณ 2552                    
              ใช้เป็นห้องเรียน                                   14       ห้อง
              ใช้เป็นห้องศูนย์กลุ่มสาระฯ                       3       ห้อง
ใช้เป็นห้องพิเศษ                                                1        ห้อง
อาคารโรงฝึกงาน แบบ GEN-H, GEN-I       สร้างปีงบประมาณ 2524                       
              ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ                             2        ห้อง
อาคารโรงฝึกงาน แบบ ฝ 102                 สร้างปีงบประมาณ 2524                      
              ใช้เป็นห้องปฏิบัติการ                             2        ห้อง
อาคารประกอบ
ห้องประชุม-โรงอาหารแบบ 100/30      สร้างปีงบประมาณ 2532  จำนวน  1  หลัง 
โรงอาหารแบบ 500 ที่นั่ง                   สร้างปีงบประมาณ 2558   จำนวน  1  หลัง 
ห้องน้ำ-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2531                          จำนวน  1  หลัง  จำนวน  6  ที่นั่ง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2534                          จำนวน  1  หลัง  จำนวน  6  ที่นั่ง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2535                          จำนวน  1  หลัง  จำนวน 6  ที่นั่ง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2546                          จำนวน  1  หลัง  จำนวน  6  ที่นั่ง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2553                          จำนวน  1  หลัง  จำนวน 6  ที่นั่ง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม       สร้างปีงบประมาณ 2553                          จำนวน  1  หลัง  จำนวน  6  ที่นั่ง
ระบบสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ
ถังประปา                                                                          จำนวน 3  ถัง
สระน้ำขนาดพื้นที่ 150 x 50 เมตร                                           จำนวน 1  แห่ง
สระน้ำขนาดพื้นที่ 50 x 50 เมตร                                             จำนวน 1  แห่ง
การประปาส่วนภูมิภาคแม่ขะจาน(สาขาวังเหนือ)ให้บริการ
ระบบไฟฟ้ามีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (ขนาด 150  KVA. ระบบ 22,000/400-230 Volts.)
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ จำนวน 3 หมายเลข คือ 054-279074 , 054-279283 และโทรสาร       054-332257 และเบอร์ติดต่อภายใน คู่สายโทรศัพท์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา        จำนวน 1 หมายเลข คือ 054279322
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ                                               จำนวน   1  สนาม
สนามบาสเกตบอล                                                               จำนวน  2  สนาม
สนามวอลเลย์บอล                                                               จำนวน  1  สนาม
สนามตะกร้อ / แบดมินตัน                                                      จำนวน  1  สนาม
การให้บริการของโรงเรียนต่อชุมชน
  • เป็นศูนย์แนะแนวอำเภอวังเหนือ
  • เป็นศูนย์วัฒนธรรมอำเภอวังเหนือ
  • เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอวังเหนือ
  • เป็นสถานที่การจัดอบรมสัมมนาของพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ
  • เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี เกี่ยวกับการศึกษา ให้บริการแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง
  • เป็นศูนย์ให้บริการวงดุริยางค์ ดนตรีไทย  ดนตรีสากล แก่ชุมชน ในงานราชพิธี รัฐพิธี ฯลฯ