อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีผ่านระบบ ICT ในปีการศึกษา 2564

วันที่ 7-8 กันยายน 2564 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปีผ่านระบบ ICT ในปีการศึกษา 2564 ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวังเหนือวิทยา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 434 โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยมีนายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้