การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เรียนดีแต่ขาดแคลน