กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักจิตสำนึกต่อยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 งานอนามัยและงานป้องกันยาเสพติดของอำเภอวังเหนือ ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักจิตสำนึกต่อยาเสพติด ให้กับนักเรียนในอำเภอวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564