การนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบงานบริหารและการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ศึกษานิเทศน์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง-ลำพูน ( สพม.35 ) ได้เยี่ยมชมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบงานบริหารและการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนวังเหนือวิทยา