กิจกรรมแนะแนว WiL : โรงเรียนในโรงงาน ( Work- Integrated Learning )

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมแนะแนวในโครงการ Work- Integrated Learning โรงเรียนในโรงงาน แก่นักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนวังเหนือวิทยา โดยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ คือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ภาคการศึกษา คือ โรงเรียน กับภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนวังเหนือวิทยา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564