กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

กองลูกเสือโรงเรียนวังเหนือวิทยาได้กำหนดให้มีกิจกรรม การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2564