กิจกรรมวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ 2564

วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายดำรงค์ ตุลาสืบ และคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และสวัสดีปีใหม่ให้กับนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมหน้าเสาธงในเวลาช่วงเช้า 08.30 - 09.20 น. นักเรียนมีความรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก