ต้อนรับบุคลากรครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางสิริประทุม โตนะโพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล นายสมชาย พันธุ์สันติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายปรัชญ์ มาวิเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ นายสุทัศน์ ไชยมูลเงิน ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา จ.กำแพงเพชร ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนวังเหนือวิทยา