ต้อนรับบุคลากรครูย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวังเหนือวิทยา และการศึกษาดูงานห้องสมุด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสิรินทรา พันธ์เรือนดี ครูโรงเรียนบ้านม่วงชุม อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา นายจิราวุฒิ วงศ์พระครู ครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ย้ายมาดำงตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวังเหนือวิทยา และบุคลากรครูโรงเรียนบ้านม่วงชุม โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ได้ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนวังเหนือวิทยา เพื่อเป็นความรู้ และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต่อไป