การนำเสนอผลการปฏิบัติงานสถานศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2562 และรับการประเมินตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน