กิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวังเหนือวิทยา จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนแผนวิทย์-คณิต ม.4-ม.6