กิจกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้านเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานสลากภัตวัดทุ่งเป้า อ.วังเหนือ จ.ลำปาง