ค่ายรักการอ่าน ผ่านพระจริยวัตร

ในวันที่ 21 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมค่ายรักการอ่าน ผ่านพระจริยวัตร ณ หอประชุม โรงเรียนวังเหนือวิทยา