ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุม โรงเรียนวังเหนือวิทยา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่ดีของนักเรียนต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์