ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด [สหวิทยาเขตพญาวัง] วันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด [สหวิทยาเขตพญาวัง] วันที่ ๑๓-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒