กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียนวังเหนือวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุดโรงเรียนวังเหนือวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.61