กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเเละมารยาทไทยประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเเละมารยาทไทยประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกิจกรรมที่คณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาเเละวัฒนธรรม โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ละลายพฤติกรรม สันทนาการสืบสานวัฒนธรรมไทย มารยาทไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีไทยได้อย่างถูกต้องโดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้มากมาย