กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวังเหนือวิทยาได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นกิจกรรมเดินทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมรับการอบรม ฝึกทักษะการรับมือแผ่นดินไหวในโรงเรียน ชั้นมัธยมปีที่ 3 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าฐานนันทนาการ ผจญภัยและฐานบุกเบิก โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนีั้ให้นักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดกิจกรรมงดการพักแรมในช่วงกลางคืน