กิจกรรมร้อง เล่น เต้น วาดตกแต่งห้องเรียน

กลุ่มสาระศิลปะ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น วาดตกแต่งห้องเรียน ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งในการจัดกิจกรรม ให้นักเรียนวาดรูปภาพภายในห้องเรียนและ ทางเดินบันไดของอาคาร ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น