งานเกษียณอายุราชการ คุณครูจักริน พานทอง

วันที่ 21 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา ได้ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการ "เกษียณสมศักดิ์ศรี ครูดีศรีชาววัง" ให้กับคุณครูจักริน พานทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ณ โรงเรียนวังเหนือวิทยา